Журнал Бухгалтерський Облік І Аудит

Журнал Бухгалтерський Облік І Аудит.rar
Закачек 2724
Средняя скорость 3610 Kb/s

Журнал Бухгалтерський Облік І Аудит

Навчальний посібник включає наступні теми з основ бухгалтерського обліку: сутність і зміст бухгалтерського обліку, предмет і метод бухгалтерського обліку, бухгалтерський баланс, форми та регістри бухгалтерського обліку. Також представлені теми з обліку основних господарських операцій та процесів: облік основних засобів і нематеріальних активів, матеріально-виробничих запасів, готової продукції і її реалізації, розрахунків з постачальниками і підрядниками, покупцями і замовниками, персоналом по оплаті праці, з бюджетом, органами соціального страхування і забезпечення, облік фінансових вкладень, капіталу, фондів і резервів, фінансових результатів. Розглянуто основи міжнародних стандартів фінансової звітності.

З основ управлінського обліку представлені такі теми, як предмет та об’єкти управлінського обліку, особливості функціонування систем «стандарт-кост» і «директ-костинг», бюджетування як функція управління організацією.

Окремий розділ посібника присвячений основам автоматизації обліку, де розглянуті питання структури, змісту та принципів побудови бухгалтерських інформаційних систем.

З основ аудиту розглянуті поняття контролю, ревізії, аудиторської діяльності та їх правове регулювання, а також питання професійної діяльності і функцій аудиторів і аудиторських організацій.

11. Журнал “Бухгалтерський облік і аудит”. – 1985. — № 9.

1. Економічна інформація, її класифікація та структурні одиниці.

2. Інформаційне забезпечення фінансово-господарського контролю.

3. Підготовка інформаційного забезпечення.

1. Що таке економічна інформація?

2. Що розуміють під системою економічної інформації?

3. Що є об’єктом економічної інформації?

4. Що є джерелом економічної інформації?

5. Що таке повідомлення?

6. Напишіть три критерії, що характеризують економічну інформацію?

7. Які існують вимоги щодо інформації?

8. Як класифікується економічна інформація?

9. На які три види поділяється економічна інформація, що характеризує господарські процеси?

10. Напишіть три рівні, що лежать в основі піраміди про інформаційне забезпечення ФГК і аудиту?

11. Чим характеризується економічна інформація?

12. Розкажіть етапи ознайомлення з сучасною нормативно-довідковою інформацією?

13. Які існують принципи створення раціонального потоку інформації?

14. Які існують особливості економічної інформації?

15. Що розуміють під терміном “інформація”?

1. Економічна інформація – це .

1) форма подання інформації;

2) сукупність методів генерації передачі та переробки інформації в усіх ланках економіки підприємства;

3) сукупність відомостей економічного характеру, які виникають під час підготовки в процесі та при управлінні виробничою і фінансово-господарською діяльністю.

2. Під об’єктом економічної інформації розуміють .

1) об’єкт або явище, що має реальне втілення і відмітні риси та існує фактично, або в уявленні людини;

2) елемент, який може формувати або виробляти вхідні повідомлення для системи;

3) сукупність методів генерації передачі та переробки інформації в усіх ланках економіки підприємства;

3. Під джерелом економічної інформації розуміють .

1) відомості про події, процеси, які відбуваються у господарській діяльності людей, природі, суспільстві;

2) форма подання інформації;

3) елемент, який може формувати або виробляти вхідні повідомлення для системи;

4) об’єкт або явище, що має реальне втілення і відмітні риси та існує фактично, або в уявленні людини.

4. За місцем виникнення економічна інформація поділяється на:

5. Відповідно до рівня використання економічна інформація поділяється на:

6. Назвіть критерії, що характеризують економічну інформацію:

7. Які існують особливості економічної інформації?


Статьи по теме