Скачать Закон України про Місцеві Державні Адміністрації

Скачать Закон України про Місцеві Державні Адміністрації.rar
Закачек 2498
Средняя скорость 1207 Kb/s

Скачать Закон України про Місцеві Державні Адміністрації

Натисніть, будь-ласка, на це посилання, якщо броузер не переадресував на документ автоматично.

Документи потрібно відкривати по одному, а не кілька зразу. Будьте уважні — багаторазове натискання на одне те саме посилання блокує доступ на деякий час! Кількість переадресацій можна зменшити, якщо у броузері працюють кукі.

Цей захист зроблено для перевірки на автоматичні запити для запобігання хакерським атакам.

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про місцеві державні адміністрації

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, N 20-21, ст.190 )

Відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ) цей Закон визначає організацію, повноваження та порядок діяльності місцевих державних адміністрацій.

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Місцеві державні адміністрації та їх місце в системі органів виконавчої влади

Виконавчу владу в областях, районах, районах Автономної Республіки Крим, у містах Києві та Севастополі здійснюють обласні, районні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації.

Місцева державна адміністрація є місцевим органом виконавчої влади і входить до системи органів виконавчої влади.

Місцева державна адміністрація в межах своїх повноважень здійснює виконавчу владу на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, а також реалізує повноваження, делеговані їй відповідною радою.

Особливості здійснення виконавчої влади у містах Києві та Севастополі визначаються окремими законами України.

( Офіційне тлумачення положень частини четвертої статті 1 див. в Рішенні Конституційного Суду N 9-рп/2005 ( v009p710-05 ) від 13.10.2005 )

Стаття 2. Основні завдання місцевих державних адміністрацій

Місцеві державні адміністрації в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці забезпечують:

1) виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня;

2) законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян;

3) виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, а в місцях компактного проживання корінних народів і національних меншин — також програм їх національно-культурного розвитку;

4) підготовку та виконання відповідних бюджетів;

5) звіт про виконання відповідних бюджетів та програм;

6) взаємодію з органами місцевого самоврядування;

7) реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами повноважень.

Стаття 3. Принципи діяльності місцевих державних адміністрацій

Місцеві державні адміністрації діють на засадах:

відповідальності перед людиною і державою за свою діяльність;

пріоритетності прав людини;

поєднання державних і місцевих інтересів.

Стаття 4. Статус та атрибути місцевих державних адміністрацій

Місцеві державні адміністрації є юридичними особами.

Місцеві державні адміністрації мають печатки із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, рахунки в установах банків України.

Місцеві державні адміністрації знаходяться відповідно в обласних і районних центрах, містах Києві та Севастополі.

На будинках, де розміщуються місцеві державні адміністрації та їх структурні підрозділи, вивішуються таблички з зображенням Державного Герба України та найменуванням розташованого там органу.

На будинках, де розміщуються місцеві державні адміністрації, піднімається Державний Прапор України.

Зразки печаток і відповідних табличок місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Стаття 5. Склад і структура місцевих державних адміністрацій

Склад місцевих державних адміністрацій формують голови місцевих державних адміністрацій.

У межах бюджетних асигнувань, виділених на утримання відповідних місцевих державних адміністрацій, їх голови визначають структуру місцевих державних адміністрацій.

Рекомендаційні переліки управлінь, відділів та інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій, а також типові положення про них затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Стаття 6. Акти місцевих державних адміністрацій

На виконання Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, власних і делегованих повноважень голова місцевої державної адміністрації в межах своїх повноважень видає розпорядження, а керівники управлінь, відділів та інших структурних підрозділів — накази.

Розпорядження голів місцевих державних адміністрацій, прийняті в межах їх компетенції, є обов’язковими для виконання на відповідній території всіма органами, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами та громадянами.

Стаття 7. Правові засади діяльності місцевих державних адміністрацій

Правовий статус місцевих державних адміністрацій встановлюється Конституцією України, цим Законом та іншими законами України.

Місцеві державні адміністрації у своїй діяльності керуються Конституцією України, цим та іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня, а районні державні адміністрації в Автономній Республіці Крим — також рішеннями та постановами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, рішеннями Ради міністрів Автономної Республіки Крим, прийнятими у межах їх повноважень.

II. ФОРМУВАННЯ МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ

Стаття 8. Голови місцевих державних адміністрацій

Місцеві державні адміністрації очолюють голови відповідних місцевих державних адміністрацій.

Голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України на строк повноважень Президента України.

( Офіційне тлумачення положень частини другої статті 8 див. в Рішенні Конституційного Суду N 9-рп/2005 ( v009p710-05 ) від 13.10.2005 )

Кандидатури на посади голів обласних державних адміністрацій на розгляд Кабінету Міністрів України вносяться Прем’єр-міністром України. Кандидатури на посади голів районних державних адміністрацій на розгляд Кабінету Міністрів України вносяться головами відповідних обласних державних адміністрацій. На кожну посаду вноситься одна кандидатура.

У разі відхилення Президентом України поданої кандидатури відповідно Прем’єр-міністр України чи голова обласної державної адміністрації вносять на розгляд Кабінету Міністрів України нову кандидатуру.

Голови місцевих державних адміністрацій набувають повноважень з моменту призначення.

( Офіційне тлумачення до статті 8 див. в Рішенні Конституційного Суду N 21-рп/2003 ( v021p710-03 ) від 25.12.2003 )

Стаття 9. Припинення повноважень голів місцевих державних адміністрацій

Повноваження голів місцевих державних адміністрацій припиняються Президентом України у разі:

1) порушення ними Конституції України ( 254к/96-ВР ) і законів України;

Стаття 35. Відносини місцевих державних адміністрацій з органами місцевого самоврядування територіальних громад і їх посадовими особами

Місцеві державні адміністрації на відповідній території взаємодіють з сільськими, селищними і міськими радами, їх виконавчими органами та сільськими, селищними і міськими головами, сприяють у здійсненні ними власних повноважень місцевого самоврядування, зокрема у вирішенні питань економічного, соціального та культурного розвитку відповідних територій, зміцнення матеріальної та фінансової бази місцевого самоврядування, контролюють виконання наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади, розглядають та враховують у своїй діяльності пропозиції депутатів, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб.

У разі розгляду місцевою державною адміністрацією питань, які зачіпають інтереси місцевого самоврядування, про це повідомляється заздалегідь відповідним органам місцевого самоврядування. Представники цих органів та посадові особи територіальних громад мають право брати участь у розгляді таких питань місцевою державною адміністрацією, висловлювати зауваження і пропозиції.

Голови місцевих державних адміністрацій, їх заступники, керівники управлінь, відділів та інших структурних підрозділів місцевої державної адміністрації або їх представники мають право бути присутніми на засіданнях органів місцевого самоврядування та бути вислуханими з питань, що стосуються їх компетенції.

Місцеві державні адміністрації не мають права втручатися у здійснення органами місцевого самоврядування власних повноважень.

Для здійснення спільних програм місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування можуть укладати договори, створювати спільні органи та організації.

Стаття 36. Відносини місцевих державних адміністрацій з підприємствами, установами та організаціями

Місцеві державні адміністрації здійснюють функцію управління майном підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління. Голови місцевих державних адміністрацій укладають та розривають контракти з їх керівниками.

Керівники підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, призначаються та звільняються з посад за погодженням з головою відповідної місцевої державної адміністрації, крім керівників установ, підприємств і організацій Збройних Сил та інших військових формувань України, а також керівників навчальних закладів, що призначаються на посаду за умовами конкурсу. ( Частина друга статті 36 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1412-IV ( 1412-15 ) від 03.02.2004 )

Місцеві державні адміністрації не втручаються у господарську діяльність підприємств, установ і організацій, крім випадків, визначених законом.

Місцеві державні адміністрації мають право звернутися до власника підприємства, установи, організації чи уповноваженої ним особи з вмотивованим поданням про притягнення до відповідальності їх керівників у разі порушення ними законів. Про результати розгляду власник чи уповноважена ним особа зобов’язані повідомити місцеву державну адміністрацію у місячний термін.

Керівники підприємств, установ та організацій мають право звернутися до органів виконавчої влади вищого рівня або до суду про скасування розпорядження голови місцевої державної адміністрації, що суперечить законодавству в питаннях, що стосуються їх діяльності.

Керівники підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності зобов’язані в десятиденний термін надавати на вимогу голови місцевої державної адміністрації необхідну інформацію у межах, визначених законом.

Стаття 37. Відносини місцевих державних адміністрацій з об’єднаннями громадян

Місцеві державні адміністрації взаємодіють з політичними партіями, громадськими, релігійними організаціями, професійними спілками та їх об’єднаннями для забезпечення прав і свобод громадян, задоволення їх політичних, екологічних, соціальних, культурних та інших інтересів з урахуванням загальнодержавних і місцевих інтересів, сприяють виконанню статутних завдань та забезпечують додержання законних прав цих об’єднань громадян.

Політичні партії, громадські, релігійні організації, професійні спілки та їх об’єднання можуть вносити пропозиції з питань їх діяльності на розгляд місцевих державних адміністрацій. У цих випадках представники зазначених організацій мають право бути присутніми під час розгляду внесених ними питань, давати необхідні пояснення.

( Стаття 37 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1096-IV ( 1096-15 ) від 10.07.2003 )

Стаття 38. Відносини місцевих державних адміністрацій з громадянами

Місцеві державні адміністрації забезпечують додержання прав і свобод громадян.

Громадяни звертаються до місцевих державних адміністрацій у вирішенні питань, що належать до сфери повноважень місцевих державних адміністрацій.

Посадові особи місцевих державних адміністрацій зобов’язані розглянути звернення громадян і не пізніше ніж у визначений законом термін прийняти рішення або дати обгрунтовану відповідь. Посадові особи проводять особистий прийом громадян у порядку, визначеному законом.

Рішення посадових осіб місцевих державних адміністрацій можуть бути оскаржені Президенту України, органу виконавчої влади вищого рівня, Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини або до суду.

V. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПОРЯДОК ДІЯЛЬНОСТІ МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ

Стаття 39. Повноваження голів місцевих державних адміністрацій

Файлы » Сборник Законов Украины

Закон України Про місцеві державні адміністрації

Закон України Про місцеві державні адміністрації ( Закон Украины О местных государственных администрациях)

Відповідно до Конституції України цей Закон визначає організацію, повноваження та порядок діяльності місцевих державних адміністрацій(В соответствии с Конституцией Украины настоящий Закон определяет организацию, полномочия и порядок деятельности местных государственных администраций).

Скачати Закон України Про місцеві державні адміністрації ( Скачать Закон Украины О местных государственных администрациях)

Про місцеві державні адміністрації 1 (О местных государственных администрациях) 1

Стаття 1. Місцеві державні адміністрації та їх місце в системі органів виконавчої влади 3

Стаття 2. Основні завдання місцевих державних адміністрацій 4

Стаття 3. Принципи діяльності місцевих державних адміністрацій 4

Стаття 4. Статус та атрибути місцевих державних адміністрацій 4

Стаття 5. Склад і структура місцевих державних адміністрацій 5

Стаття 6. Акти місцевих державних адміністрацій 5

Стаття 7. Правові засади діяльності місцевих державних адміністрацій 5

Стаття 8. Голови місцевих державних адміністрацій 5

Стаття 9. Припинення повноважень голів місцевих державних адміністрацій 6

Стаття 10. Заступники голів місцевих державних адміністрацій 7

Стаття 11. Керівники управлінь, відділів та інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій 7

Стаття 12. Вимоги до посадових осіб місцевих державних адміністрацій 7

Глава 1 ПОВНОВАЖЕННЯ МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ 7

Стаття 13. Питання, що вирішуються місцевими державними адміністраціями 7

Стаття 14. Здійснення місцевими державними адміністраціями повноважень інших органів 8

Стаття 15. Об’єкти управління місцевих державних адміністрацій 8

Стаття 16. Здійснення державного контролю місцевими державними адміністраціями 8

Глава 2 ОСНОВНІ ГАЛУЗЕВІ ПОВНОВАЖЕННЯ МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ 9

Стаття 17. Повноваження в галузі соціально-економічного розвитку 9

Стаття 18. Повноваження в галузі бюджету та фінансів 10

Стаття 19. Повноваження в галузі управління майном, приватизації, сприяння розвитку підприємництва та здійснення державної регуляторної політики 10

Стаття 20. Повноваження в галузі містобудування, житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, транспорту і зв’язку 11

Стаття 21. Повноваження в галузі використання та охорони земель, природних ресурсів і охорони довкілля 11

Стаття 22. Повноваження в галузі науки, освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту, материнства і дитинства, сім’ї та молоді 12

Стаття 23. Повноваження в галузі соціального забезпечення та соціального захисту населення 13

Стаття 24. Повноваження в галузі зайнятості населення, праці та заробітної плати 14

Стаття 25. Повноваження в галузі забезпечення законності, правопорядку, прав і свобод громадян 14

Стаття 26. Повноваження в галузі міжнародних та зовнішньоекономічних відносин 16

Стаття 27. Повноваження в галузі оборонної роботи 16

Стаття 28. Права місцевих державних адміністрацій 16

Стаття 29. Здійснення місцевими державними адміністраціями повноважень, делегованих їм обласними і районними радами 17

Стаття 30. Відносини місцевих державних адміністрацій з Президентом України та Кабінетом Міністрів України 17

Стаття 31. Відносини місцевих державних адміністрацій з міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади 17

Стаття 32. Відносини місцевих державних адміністрацій з іншими органами державної влади 18

Стаття 33. Відносини обласної та районних місцевих державних адміністрацій 18

Стаття 34. Відносини місцевих державних адміністрацій з обласними та районними радами 18

Стаття 35. Відносини місцевих державних адміністрацій з органами місцевого самоврядування територіальних громад і їх посадовими особами 19

Стаття 36. Відносини місцевих державних адміністрацій з підприємствами, установами та організаціями 19

Стаття 37. Відносини місцевих державних адміністрацій з об’єднаннями громадян 20

Стаття 38. Відносини місцевих державних адміністрацій з громадянами 20

Стаття 39. Повноваження голів місцевих державних адміністрацій 20

Стаття 40. Повноваження перших заступників і заступників голови, інших посадових осіб місцевих державних адміністрацій 21

Стаття 41. Розпорядження голів і накази керівників структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій 21

Стаття 42. Організація діяльності управлінь, відділів та інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій 22

Стаття 43. Оскарження, зупинення дії та скасування актів місцевих державних адміністрацій 22

Стаття 44. Апарат місцевих державних адміністрацій 23

Стаття 45. Регламенти діяльності місцевих державних адміністрацій 23

Стаття 46. Особливості діяльності районних державних адміністрацій в Автономній Республіці Крим 23

Стаття 47. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій 24

Стаття 48. Умови оплати праці, соціального забезпечення посадових осіб місцевих державних адміністрацій 25

Стаття 49. Відповідальність посадових осіб місцевих державних адміністрацій 25

Стаття 50. Судове оскарження рішень місцевих державних адміністрацій 25


Статьи по теме