Скачать Шульжук Синтаксис Української Мови

Скачать Шульжук Синтаксис Української Мови.rar
Закачек 610
Средняя скорость 5479 Kb/s

Скачать Шульжук Синтаксис Української Мови

Розділ створено за підтримки Міжнародного Фонду «Відродження»

Шульжук Каленик

Шульжук Каленик
Синтаксис української мови

Рік і місце видання: Київ, «Академія», 2004

Загальні питання українського синтаксису
Словосполучення
Речення як основна одиниця синтаксису
Просте речення
Складне речення
Текст і його складники
Основи української пунктуації

Опис:
У підручнику розкрито сутність, предмет, категорії українського синтаксису, його зв’язок із морфологією. З урахуванням сучасного стану мовознавчої науки системно проаналізовано словосполучення, члени речення, семантико-синтаксичну структуру простого речення, складне речення, складні форми синтаксичної організації мовлення, основи української пунктуації.

Вміщено запитання і завдання, які сприятимуть осмисленню багатьох аспектів курсу, а також короткий словник лінгвістичних термінів.

Для студентів вищих навчальних закладів, вчителів-філологів.

Синтаксис української мови

Загальні питання українського синтаксису

Речення як основна одиниця синтаксису

Текст і його складники

Основи української пунктуації

Серія заснована в 1999 році

Синтаксис української мови

Видавничий центр «Академія»

Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів

(Лист № 1 / И — 850 від 01.03.2004 р.)

У підручнику розкрито сутність, предмет, категорії україн­ ського синтаксису, його зв’язок із морфологією. З урахуванням су­ часного стану мовознавчої науки системно проаналізовано слово­ сполучення, члени речення, семантико-синтаксичну структуру простого речення, складне речення, складні форми синтаксичної організації мовлення, основи української пунктуації.

Вміщено запитання і завдання, які сприятимуть осмисленню багатьох аспектів курсу, а також короткий словник лінгвістичних термінів.

Для студентів вищих навчальних закладів, учителів-філологів.

доктор філологічних наук, професор А. П. Загнітко; доктор філологічних наук, професор Н. Л. Іваницька

© К. Ф, Шульжук, 2004

ISBN 966-580-173-2 © від «Академія», оригінал-макет, 2004

Типи синтаксичних одиниць

укр а їн ського

Елементарні і неелементарні

у словосполученні і реченні

Засоби вираження синтаксичних зв’язків

Типи і форми синтаксичних зв’язків

як одиниці мови і мовленйя

з лексикою і морфологією

Словосполучення як некомунікативна

Типи синтаксичного зв’язку

в підрядних і сурядних

словосполучень за будовою

Типи підрядних словосполучень

за морфологічним вираженням

Речення і його основні ознаки

Речення і судження

Аспекти вивчення речення

Просте і складне речення

Типи речень за метою

висловлювання та експресією

Стверджувальні і заперечні речення

типологія простого речення

4.1. Головні члени речення

головних членів речення

Підмет і його типи

Присудок і його типи

4.2. Другорядні члени речення

другорядних членів речення

Сучасні підходи до класифікації

другорядних членів речення

4.3. Односкладні речення

речення у сучасному мовознавстві

Односкладні означено-особові речення

Односкладні інфінітивні речення

4.4. Неповні речення

Неповні речення в системі

Типи неповних речень

4.5. Еквіваленти речення

4.6. Прості ускладнені речення

Речення з однорідними членами

Речення з відокремленими

Речення зі вставними

і вставленими компонентами

Речення зі звертаннями

Порядок слів у простому реченні

структура простого речення

семантичної структури речення

Типи синтаксем у простому реченні

5 . 1 . Типологія складного речення

як синтаксична одиниця

Засоби зв’язку частин

і її взаємозв’язок з формально-

Класифікація складних речень

Складне речення і об’єднання речень

5.2. Складносурядні речення

Складносурядні елементарні речення

про складнопідрядні речення

Класифікації складнопідрядних речень

6. Текст і його складники

з неоднорідною супідрядністю

з послідовною підрядністю

з однорідною супідрядністю

5.5. Складні сполучникові

речення з різними видами зв’язку

із сурядним і підрядним зв’язками

із сурядністю і підрядністю

з підрядністю і сурядністю

5.6. Складні безсполучникові речення

Проблема статусу складних

Період як синтаксична структура

Конструкції з чужим мовленням

і його особливості

Розвиток укршнської пунктуації

Принципи української пунктуації

Система розділових знаків

та їх основні функції

в текстах різного

Короткиі^ термінологічний словник

Загальні питання українського синтаксису

Синтаксис є одним із розділів курсу сучасної україн­ ської літературної мови. Основу його наукового вивчення

.іакладено в працях вітчизняних мовознавців другої поло­ вини X IX ст. Нинішні дослідження зосереджені на систе­ мі синтаксичних одиниць, їх ст рукт урі І семантиці, син­ таксичних зв’язках і семантико-синтаксичних відношен­ нях. Різні підходи до вивчення синт аксису уможливили аналіз синтаксичних одиниць в усіх аспектах їх вияву.

У граматичній системі мови синтаксису належить цен­ тральне місце, оскільки у його сфері функціонують мовні одиниці, які забезпечують спілкування людей, безпосеред­ ньо співвідносячи повідомлюване з реальною дійсністю.

Синтаксис (грец. зупіахіз — побудова, поєднання, порядок) — розділ граматики, що вивчає систему синтаксичних одиниць і пра­ вила їх функціонування.

Термін «синтаксис» застосовують і щодо синтаксичної будови мови. С и и /п а к с и с м о в и — це сукупність наяв­ них у мові закономірностей, що зумовлюють побудову та функціонування синтаксичних одиниць.

Загальні питання українського синтаксису

Предмет синтаксису у процесі розвитку науки про мову трактували по-різному, що пояснюється об’єктивними і суб’єктивними чинниками. Серед об’єктивних чинників — природа синтаксичних одиниць і особливості їх функціо­ нування, взаємовідношення між окремими аспектами цих одиниць та їх функцій, специфіка будови певної мови. Суб’єктивні чинники — це усвідомлення важливості до­ слідження відповідних синтаксичних явищ, ступінь зрі­ лості науки, традиції історичного розвитку синтаксису. Стоїки (представники філософської школи епохи еллініз­ му) впровадили термін ^синтаксис» ще в III ст. до н. е. Ос­ новним завданням синтаксису вони вважали вивчення ло­ гічного змісту висловлень. П р е д м е т о м с и н т а к с и с у в сучасному мовознавстві є система синтаксичних оди­ ниць, їх структура і семантика, синтаксичні зв’язки і се­ мантико-синтаксичні відношення тощо.

Стосовно синтаксичних об’єктів немає єдиної думки. Сучасна наука синтаксичними одиницями найчастіше називає словосполучення, просте речення, складне ре­ чення, висловлення. Об’єктами синтаксису є також слово (лексема) і форма слова, однак їх розглядають не тільки синтаксис, а й лексика і морфологія; тому їх характеризу­ ють лише з погляду синтаксичних властивостей. Нерідко до синтаксичних одиниць відносять і складне синтаксич­ не ціле.

Останнім часом в українському мовознавстві набуває по­ ширення вчення про три синтаксичні одиниці — р е ч е н н я , с л о в о с п о л у ч е н н я і м і н і м а л ь н у с и н т а к с и ч н у о д и н и ц ю (компонентречення або словосполучення). Ос­ кільки мінімальні синтаксичні одиниці переважно є ком­ понентами, що репрезентують найвищі морфологічні оди­ ниці (частини мови та сукупність їх форм), то синтаксис у граматичній системі мови розглядають як вищий граматичний рівень, що перебуває над морфологічним.

У сучасному мовознавстві вивчення синтаксичних оди­ ниць передбачає багатоаспектність підходів. Переважно досліджують три аспекти: формально-синтаксичний (вра­ ховує формальну будову синтаксичних одиниць), семанти- ко-синтаксичний, або семантичний, (враховує взаємо­ зв’язок формальної будови і значення синтаксичних оди­ ниць) і комунікативний. Панівним є функціональний підхід до вивчення синтаксичних явищ. Він полягає у дослідженні об’єктивно-смислового змісту речення як відображення явищ позамовної дійсності, реалізується в концепціях аме­ риканських мовознавців Чарльза Філлмора (нар. 1929),

ІІ4 ll/ll,мі мигання українського синтаксису

Синтаксис української мови
Автор: К.Ф.Шульжук
Видавництво: «Академія», Київ, 2010 рік
Мова: Українська
Сторінок: 410
Формат: PDF
Розмір: 11 Мб

Post navigation

Leave a Comment Cancel reply

Language to Learn:

Home » UKRAINIAN » Синтаксис української мови

More about this book

You may download Синтаксис української мови absolutely FREE from Lingvist.info directory. Many thousands of foreign languages study books with daily updates.

This book is related to the topic of learning foreign languages. Use search and filter categories, and you will find many other books and media files for free download on the same foreign language. We replenish our library daily. Here you will find links to resources to help in the study of hundreds of languages.

All files related to this book are presented for review only in the form of links to external resources and are not stored on our server. We suggest you to support the copyright holders and buy a licensed material from our link above.

We wish you success in learning foreign languages!

Синтаксис української мови — Free download here. — Descarga gratuita aquí. — Téléchargement gratuit ici. — Скачать бесплатно здесь. — 在这里免费下载 — حمل مجانا من هنا. — यहां नि: शुल्क डाउनलोड। — Download gratuito aqui.


Статьи по теме