Підручники З Економічної Теорії скачать

Підручники З Економічної Теорії скачать.rar
Закачек 3185
Средняя скорость 1327 Kb/s

Підручники З Економічної Теорії скачать

  • Название: Економічна теорія: Політекономія
  • Автор: Базилевич В. Д.
  • Издательство: Знання-Прес, 6-е издание
  • Год: 2007
  • Метки: экономическая теорияУчебник (на украинском языке)
  • Размер: 8.17 МБ

СКАЧАТЬ КНИГУ

ЧИТАТЬ ONLINE

БУМАЖНАЯ ВЕРСИЯ КНИГИ

Це підручник нового покоління. Його найважливіші особливості: системний і енциклопедичний характер висвітлення законів і категорій економічної теорії, глибокий аналіз, виваженість оцінок і висновків, оригінальність і лаконічність подання матеріалу. Підручник устаткований необхідними таблицями, рисунками, графіками, глосарієм, запитаннями для самоконтролю рівня засвоєння теоретичного матеріалу і забезпечує можливість використання новітніх освітніх технологій, зокрема дистанційних методів навчання, придатний для комп’ютерних технологій організації навчального процесу.

Розраховано насамперед на студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів. Підручник буде корисним також науковцям, керівникам та службовцям державних установ, працівникам комерційних структур, усім, хто прагне оволодіти економічною теорією.

Под редакцией доктора экономических наук,

профессора В. Д. БАЗИЛЕВИЧА

УДК 330(075.8) ББК 65.01я73 Э45

В.Д. Вазилевич, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой экономической теории, проректор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники (предисловие, главы 1, 4, 14, 15, 17, 18, 19, послесловие); В.Н. Попов, кандидат экономических наук, профессор (главы 1, 3, 5, 6, 9, 12); Е.С. Вазилевич, кандидат экономических наук, доцент (главы 7, 8, 10, 12, 13, 16, 21); Н.И. Гражевская, кандидат экономических наук, доцент (главы 2, 8, 11, 20, 22)

Р е ц е н з е н т ы : П.С. Ещенко, доктор экономических наук, профессор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко; И.Ф. Радионова, доктор экономических наук, профессор Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана

Экономическая теория: политэкономия: Учебник / Э45 Под ред. В.Д.

Базилевича. — М.: Рыбари; К.:

ISBN 978-5-93763-010-0 («Рыбари», Россия) ISBN

Это учебник нового поколения. Его наиболее важные особенности: системный и энциклопедический характер изложения законов и категорий экономической теории, глубокий анализ, взвешенность оценок и выводов, оригинальность и лаконичность изложения материала. Учебник содержит необходимые таблицы, рисунки, графики, глоссарий, вопросы для самоконтроля уровня усвоения теоретического материала и обеспечивает возможность использования новейших образовательных технологий, в частности дистанционных методов обучения, компьютерных технологий организации учебного процесса.

Для студентов, аспирантов и преподавателей высших учебных заведений. Книга будет полезной также научным работникам, руководителям и служащим государственных учреждений, работникам коммерческих структур, всем, кто стремится овладеть экономической теорией.

Россия) ISBN 978-966-346-552-4

© В.Д. Вазилевич, В.Н. Попов, Е.С. Вазилевич, Н.И. Гражевская, 2009


Статьи по теме