Основи Трудового Права України Презентація

Основи Трудового Права України Презентація.rar
Закачек 3082
Средняя скорость 4948 Kb/s

Основи Трудового Права України Презентація

Презентация была опубликована 3 года назад пользователемИнна Яськина

Похожие презентации

Презентация по предмету «Право» на тему: «ТРУДОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ ТЕМА УРОКУ: ТРУДОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ Бойко Євгеній Миколайович.». Скачать бесплатно и без регистрации. — Транскрипт:

1 ТРУДОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ ТЕМА УРОКУ: ТРУДОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ Бойко Євгеній Миколайович

4 ТРУДОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ ТЕМА УРОКУ: ТРУДОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ

5 «ПРАЦЯ ПОРОДЖУЄ МУДРІСТЬ І ЧИСТОТУ.» ДЕНІ ДІДРО

6 Мета Ознайомитись з основними складовими понатиями з трудового права України Формувати вмінна працювати з додатковими джерелами інформації Розвивати вмінна застосовувати отримані знания на практыці

7 План Загальна характеристика трудового права України. Трудовий договір. Робочий час Особливості праці неповнолітніх.

8 Норма закону Трудове право є однією з провідних галузей у системі права України, що врегульовує відносини працівників з власниками підприємств обо уповноваженими ними органами чи окремими фізичними особами з приводу праці. Трудове право- це галузь права у системі права України, що врегульовує відносини працівників з власниками підприємств обо уповноваженими органами з приводу праці.

9 Предмет трудового права Відносини похідні від трудовых Трудові відносини Порядок прикому, переведен на та звільненна працівникі в Систему і норми оплати праці Систему і норми оплати праці Забезпече нна зайнатості та праце- влаштува нна Охорон а праці та здоров я працівн иків Трудове право регулює Предметом трудового права є відносини, змістом яких є сам процес праці, тобто трудові правовідносини. Відшко дуван- на мате- ріально ї шкоды Розгля д трудов их спорів

10 Джерела трудового права Конституція України. ст. 45 Право на працю Кодекс законів про працю України Закон України Про відпустки Джерела трудового права Закон України Про зайнатість населенна Закон України Про оплату праці Відомчі акты (накази, розпорядженна, інструкції)

11 Кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає обо на яку вільно погоджується. Держава створює умови для повного здійсненна громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії Використанна примусової праці зоборонається. Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом. Використанна праці жінок і неповнолітніх на небезпечних для їхнього здоровья роботах зоборонається. Громадянам гарантується захист від незаконного звільненна. Право на своєчасне одержанна винагороди за працю захищається законом. Стаття 43 Конституції України

12 Норма закону Трудовий договір – це угода між працівником і власником підприємства, установи, організації обо уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобовязується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганнам внутрішньому трудовому розпорядку, а власник зобов’язується виплачувати працівникові заробітню плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконанна роботи, передбаченні законодавством про працю, коллективным договором і угодою сторін.

13 Види трудовых договорів Безстроковий, що укладається на невизначений строк. На визначений строк, встановлений за погодженнам сторін. Такий, що укладається на час виконанна певної роботи.

14 Документи при укладенні трудового договору Паспорт обо інший документ, що посвідчує особу Документ про освіту, посвідченна про кваліфікацію (электрика, водія, кравца тощо) Трудова книжка Документ про стан здоровья, у випадках передбаче них законом

15 Працівникам, що вперше стають на роботу Трудова книжка Заохоченна Відомості Стягненна Оформляється не пізніше пяти днів після прийнаття на роботу До трудової книжки заносяться відомості про навчанна, про роботу До трудової книжки заносяться відомості про заохоченна та нагороди за успіхи в роботі Відомості про стягненна до трудової книжки не заносяться

16 ст.27 Строк випробуванна при прийнатті на роботу Кодекс законів про працю України: ст.27 Строк випробуванна при прийнатті на роботу Строк випробуванна при прийнатті на роботу не может перевищувати трьох місяців, в окремих випадках (за погодженнам профспілки) – 6 місяців Строк випробуванна при прийнатті на роботу может бути продовжений у випадках, коли робітник був відсутній на роботі з поважних причин

17 Випробуванна не встановлюються при прийнатті на роботу для: осіб, які не досягли 18 років, інвалідів, яких направили на роботу, осіб, звільнених у запас з військової служби, молодых робітників після закінченна ПТНЗ, молодых спеціалістів після закінченна ВУЗу.

18 Підстави припиненна трудового договору З ініціативи працівника ( попередити за 14 днів) За згодою сторін З ініціативи власника

19 Підстави розірванна трудового договору Зміни в організації виробництва (ліквідація, реорганізація, скоро- ченна штату працівників та ін.) Виявлена невідповідність працівника займаній посаді внаслідок надо- статньої кваліфікації обо стану здоровья. Систематичне невиконанна працівником без поважних причин обовязків. Нез’явленна на роботу протягом 4 місяців за станом здоровья. Відсутність на рабочуюю місці більше 3 х годин без поважної причини Поява на роботі в нетверезому стані, в стані наркотичного обо токсичного спянінна. Вчиненна на робочому місці розкраданна майна.

20 Робочий час- це час, протягом якого працівник повинен знаходитися за своєму рабочуюю місці і виконувати роботу, обумовлену трудовым договором. Робочий час

21 Вид робочого часу Тривалість робочого часу Категорії працівників Нормальний 40 годин на тиждень На всіх працівників, якщо інше не передбачене законодавством Неповний Скорочений Ненормований Певна категорія працівників

22 Вид робочого часу Тривалість робочого часу Категорії працівників Нормальний 40 годин на тиждень На всіх працівників, якщо інше не передбачене законодавством Неповний За згодою працівника та власника За згодою працівника та власника (+вагітні жінки, жінки, які мають дитину до 14 р) Скорочений 36 годин та 24 години Неповнолітні, працівники зі шкідливими умовами праці, окремі категорії працівників (вчителі, лікарі тощо) Ненормований Тривалість обмежена не кількістю годин, а колом обовязків. Певна категорія працівників

23 Мінімальний вік-16 років, як виключенна 14 чи 15 — з дозволу батьків та в канікулярний період Скорочений робочий день Не встановлюється випробуванна Обовязків медичний огляд при працевлаштуванні і далі щорічно Зоборона використовувати неповнолітніх на небезпечних чи шкідливих роботах Прирівнюються в своїх правах до повнолітніх в тому числі стосовно оплати праці Особливості прикому на роботу неповнолітніх:

24 Повнолітній выпускник ВУЗу Хитромудрий Василь намагався працевлаштуватись на приватне підприємство «Сучасні компютери» на посаду бухгалтера. Власник запропонував Василю пройти випробувальний термін протягом 1 місяця. Хитромудрий В.відмовився проходит и випробуванна мотивуючи це тим,що кому випробуванна не можна встановлювати як молодому спеціалісту. У працевлаштуванні кому было відмовлено.

25 Микола Працелюбний, який працював слюсарем, подав заяву про звільненна за власним бажаннам, не пояснюючи причин своего бажанна звільнитись. Через 2 тижні директор заводу повідомив, що не может його звільнити, даже не зміг запросите на роботу іншого слюсаря і зобовязав Миколу попрацювати на заводі ще деякий час.

26 Петро Щасливий, монтажник- высотник, замінюючи електричну лампочку у себе вдома, впав зі стільця та зламав ногу. Лікуванна тривало 5 місяців. Коли Щасливий повернулся на роботу, кому повідомили, що вже підготовлено наказ про його звільненна.

27 Відповіді до тестових завдань І варіантІІ варіант 1.А1. Б 2.В2. А 3. Б 4. А 5. А 6. Б 7. В 8.А8.Б

Основи трудового права України

Презентація по слайдам:

Основи трудового права України Право на працю в Україні Як держава регулює трудові відносини Як знайти роботу Як укласти трудовий договір

Право на працю це право кожного на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею: 1) яку кожний вільно обирає або 2) на яку кожний вільно погоджується

Громадяни України мають такі основні трудові права: право на рівну оплату за працю рівної цінності у відповідності з її кількістю і якістю право на відпочинок відповідно до законів про обмеження робочого дня та робочого тижня і про щорічні оплачувані відпустки право на здорові та безпечні умови праці право на об’єднання в професійні спілки та на вирішення колективних трудових конфліктів(спорів) у встановленому законом порядку

право на участь в управлінні підприємством, установою, організацією право на матеріальне забезпечення в порядку соціального страхування старості, а також у разі хвороби, повної або часткової втрати працездатності право на матеріальну допомогу в разі безробіття

право на страйк для захисту своїх економічних та соціальних інтересів право на звернення до суду для вирішення трудових спорів незалежно від характеру виконуваної роботи або займаної посади, крім випадків, передбачених законодавством

Відповідно до Конституції України держава: створює умови для повного здійснення громадянами права на працю гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності реалізовує програми професійно-технічного навчання, підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб

Трудовий договір — — це угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядку, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа, яка наймає працівників, зобов’язується виплачувати працівникові заробітну платню і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін

Сторони (учасники) трудового договору 1) це фізичні особи (громадяни, іноземці, особи без громадянства), які визначаються поняттям «працівник»; 2) це власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа, які визначаються поняттям «роботодавець“.

Зміст трудового договору становлять умови, які визначають права, обов’язки та відповідальність сторін

Форма трудового договору Трудовий договір дозволяється укладати в усній формі, але здебільшого укладається у письмовій формі. Додержання письмової форми є обов’язковим: 1) при організованому наборі працівників; 2) при укладенні трудового договору про роботу в районах з особливими природними географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров’я; 3) при укладенні контракту; 4) у випадках, коли працівник наполягає на укладенні трудового договору у письмовій формі; 5) при укладенні трудового договору з неповнолітнім; 6) при укладенні трудового договору з фізичною особою; 7) в інших випадках, передбачених законодавством України (наприклад, при укладенні трудового договору з релігійною організацією, при походженні громадянином альтернативної (невійськової) служби тощо)

Строк трудового договору Трудовий договір може бути: 1) безстроковим, що укладається на невизначений строк; 2) на визначений строк, встановлений за погодженням сторін; 3) таким, що укладається на час виконання певної роботи.

Загальний порядок укладання укладати трудовий договір працівник може на одному або водночас на кількох підприємствах, установах, організаціях.

Чтобы скачать материал, введите свой email, укажите, кто Вы, и нажмите кнопку

Нажимая кнопку, Вы соглашаетесь получать от нас email-рассылку

Если скачивание материала не началось, нажмите еще раз «Скачать материал».

Трудове право
Білоус Марина
10-Б
Чернігів
2013

Трудове Право
Трудовé прáво — об’єктивно відокремлена система взаємопов’язаних правових норм які регулюють суспільно-трудові та пов’язані з ними відносини суспільної організації праці з приводу реалізації права на працю та застосовувати найману працю на підприємствах різних форм власності,з поєднанням суспільно-колективних та особистих інтересів їх суб’єктів

Кожна людина в Україні має право на працю. Це закріплено ст. 43 Конституції України від 28.06.1996 р. Кодекс законів про працю України

метод автономного регулювання, який виходить з координування інтересів та цілей сторін суспільних відносин, де суб’єкти насамперед задовольняють свої приватні інтереси;
метод централізованого регулювання, який ґрунтується на відносинах субординації учасників суспільних відносин, де в приватні інтереси втручається держава.
Для трудового права характерними є два основних методи правового регулювання:

Трудове право
Захист від безробіття
Свобода праці та зайнятості
рівноправність у праці
справедлива винагорода за працю
охорона праці
право на відпочинок
право на професійну підготовку,
захист трудових прав,
право на виробничу демократію

Принципи трудового права
Перша група:
свобода праці й зайнятості, заборона примусової праці
2)право на працю, захист від безробіття, допомога у працевлаштуванні та матеріальна підтримка безробітних
3)рівноправність у праці й зайнятості, заборона дискримінації в праці

Принципи трудового права
Друга група:
1) справедлива винагорода за виконану роботу. Його правове забезпечення здійснюється нормами інститутів:
а) оплата праці;
б) гарантії і компенсації;
2) охорона праці. Правове забезпечення цього принципу здійснюється нормами таких інститутів:
а) трудовий договір (прийняття на роботу, переведення на іншу роботу);
б) охорона праці як загальний інститут, в тому числі посилена охорона праці жінок та молоді, контроль за охороною праці;
в) норми матеріальної відповідальності роботодавця за шкоду, заподіяну працівникові в разі трудового каліцтва

Принципи трудового права
Друга група:
3) право на відпочинок. Правове забезпечення цього принципу здійснюється нормами таких інститутів:
а) робочий час;
б) час відпочинку;
в) поєднання роботи з навчанням;
4) захист трудових прав. Цей принцип забезпечується нормами таких інститутів:
а) нагляд і контроль за додержанням трудового законодавства;
б) повноваження профспілок і трудових колективів;
в) трудові спори.

Принципи трудового права
Третя група:
1) безплатної професійної підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації. Правове забезпечення цього принципу здійснюється нормами таких інститутів:
а) працевлаштування і зайнятість населення;
б) трудовий договір;
в) робочий час;
г) оплата праці й гарантійні виплати;
2) виконання трудових обов’язків сторонами трудового договору. Правове забезпечення цього принципу здійснюється нормами таких інститутів:
а) трудова дисципліна (дисциплінарні звільнення);
б) трудовий договір;
в) матеріальна відповідальність сторін трудового договору за заподіяну шкоду;
г) розгляд трудових спорів.


Статьи по теме