Методички З Англійської Мови

Методички З Англійської Мови.rar
Закачек 1001
Средняя скорость 7520 Kb/s

Методички З Англійської Мови

Національний технічний університет України

“Київський Політехнічний Інститут ”

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

для студентів I курсу факультетів ХТФ, ІФФ, ЗФ

заочної форми навчання

Методичні вказівки з англійської мови для студентів І курсу факультетів ХТФ, ІФФ, ЗФ заочної форми навчання / Уклад.: Я.С. Грищенко. – К.: КПІ, 2008. – 53 с.: іл.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

для студентів І курсу

факультетів ХТФ, ІФФ, ЗФ

заочної форми навчання

Укладач: Грищенко Яна Сергіївна

Unit 3. 17
Unit 4. 22
Unit 5. 27
Unit 6. 32
Unit 7. 36
Reference section…………………………………………………………..…………..…42
Phonetical Rules…………………………………………………………………..……. 42
Irregular Verbs…………………………………………………………..………………..48
Список використаної літератури. 52

Для отримання заліку студент повинен вміти:

  1. Прочитати зі словником незнайомий текст англійською мовою, який містить граматичний матеріал. Форма перевірки – письмовий чи усний переклад. Норма перекладу – 600 – 800 друкованих знаків за годину письмово чи 1000 – 1200 друкованих знаків за годину усно;
  2. Читати без словника текст, який містить вивчений граматичний матеріал і 5 – 8 незнайомих слів на 600 – 800 друкованих знаків. Форма перевірки розуміння – передача прочитаного тексту рідною мовою.

Час підготовки – 20 – 25 хвилин.
Мовний матеріал
Лексичний мінімум. За повний курс навчання студент повинен мати словниковий запас у 500 загальновживаних слів, який є основою для розширення потенціального словникового запасу до 900 – 1000 лексичних одиниць.

Матеріал методичних розробок поділяється на 7 занять. Необхідний для вивчення граматичний матеріал поданий на початку кожного заняття. Практична частина кожного заняття вміщує фонетичні вправи до тексту, текст, лексичні вправи після тексту, граматичні вправи, вправи на розвиток мовлення. Тексти методичних розробок виключно професійного спрямування.

Цей матеріал має допомогти студенту – заочнику навчитися працювати з текстами самостійно; він може також використовуватися на заняттях з викладачем.

Для того, щоб досягти успіху, студенту – заочнику необхідно з перших днів занять приступити до роботи над мовою, займаючись мовою систематично. Насамперед, необхідно навчитись вірно вимовляти звуки, необхідно, по – перше, засвоїти правила вимови окремих літер і складів, а також правил наголосу в слові та в цілому реченні; по – друге, постійно виконувати вправи з читання та вимови за відповідними розділами, рекомендованими програмою.

Щоб зрозуміти технічну літературу, треба оволодіти визначеним запасом слів та висловів. Для цього необхідно постійно читати англійською мовою навчальні тексти, газети та літературу за фахом.

Роботу над засвоєнням і збагаченням лексичного запасу рекомендується проводити наступним чином:

А. працюючи над словником, необхідно вивчити англійський алфавіт;

Б. слова доцільно виписувати у зошит у вихідній формі з відповідною граматичною характеристикою.

Оскільки основною цільовою установкою навчання є одержання інформації з іноземних джерел, особливу увагу слід приділяти читанню текстів. Розуміння іноземного тексту досягається при виконанні двох видів читання:

А. читання із загальним охопленням змісту тексту;

Б. навчальне читання.

Читаючи текст, призначений для розуміння загального змісту, треба, не звертаючись до словника, зрозуміти загальний зміст прочитаного.

Точне і повне розуміння тексту здійснюється шляхом читання тексту і детального проникнення у зміст окремих частин, для чого необхідно ознайомитися з усією лексикою, що входить до нього.

Кількість контрольних робіт, виконаних на кожному курсі, встановлюється учбовим закладом. Виконувати кожну контрольну роботу доцільно в окремому зошиті. Після одержання незадовільної рецензії рекомендується одержати додаткову консультацію у викладача. Студент може письмово звернутися до свого рецензента з проханням пояснити труднощі, що виникли під час роботи.

У процесі підготовки до заліків та екзаменів рекомендується:

А. вдруге прочитати і перекласти важкі тексти з підручника;

Б. передивитись матеріал відрецензованих контрольних робіт;

В. виконати вибірково окремі вправи з посібника для самоперевірки;

Г. повторити матеріал, що містить усні вправи.

2. Nouns (Revision)

3. Types of Pronouns (Revision)
Pre-reading exercises
Exercise I. Pronounce the following words and word combinations:
arrange /q ‘reInG/ – пристосовувати

belong to /bI ‘lON/ – бути пов’язаним з чимось

can afford /q ‘fLd/ – бути у змозі дозволити собі щось

decade /’dekeId/– десятиріччя

distinguish /dIs ‘tINgwIS/– визначати, характеризувати

enterprise /’entqpraIz/– ініціатива

entirely /In ‘taIqlI/– цілком

exaggeration / Ig «zxdZq ‘reISn/– перебільшення

feature /’fi:tSq/– особливість

material science /mq ‘tIqrIql «saIqns/– емпірична наука

mineralogy /»mInq ‘rxlqGI/– мінералогія

natural science /’nxCrql/– природнича наука

scientific impact /’Impxkt/– науковий вплив

significant role /sIg ‘nIfIkqnt «rqVl/– значуща роль

Exercise II. What do you know about scientific progress? Can you name any evidences of scientific progress?
Reading

Read closely the text; divide it into several logical parts and think of a suitable headline for each part:

From the point of view of the scientific impact on the mind of a man, science is an intellectual enterprise, an attempt to understand the world in a particular way. Over the past 150 years the range of human knowledge has been doubled every decade. For example, by the year 2000 human knowledge was a hundred times higher than it had been in a previous century.

The second half of the 20 th century begins an entirely new era – the era of the scientific and technological revolution. In this case a particularly significant role belongs to material science. The success of it depends on developments in physics, chemistry, biology, mineralogy and engineering. Material scientists can often figure out how atoms and molecules should be arranged to meet our needs, and they mix as much material as we want at a price we can afford.
Text-based exercises
Exercise III. Fill in the correct word(s) from the list below. Use the words only once:

УПРАЖНЕНИЯ НА ПОВТОРЕНИЕ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ

В ПЕРИОД ЛЕТНИХ КАНИКУЛ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 2 КЛАССА.

PART 5

УПРАЖНЕНИЯ НА ПОВТОРЕНИЕ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ

В ПЕРИОД ЛЕТНИХ КАНИКУЛ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 2 КЛАССА.

PART 4

УПРАЖНЕНИЯ НА ПОВТОРЕНИЕ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ

В ПЕРИОД ЛЕТНИХ КАНИКУЛ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 2 КЛАССА.

PART 3

УПРАЖНЕНИЯ НА ПОВТОРЕНИЕ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ

В ПЕРИОД ЛЕТНИХ КАНИКУЛ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 2 КЛАССА.

PART 2

УПРАЖНЕНИЯ НА ПОВТОРЕНИЕ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ

В ПЕРИОД ЛЕТНИХ КАНИКУЛ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 2 КЛАССА.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ — раздел Иностранные языки, Міністерство Освіти І Науки України Національний Технічний Університ.

Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет України

“Київський Політехнічний Інститут”

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

для студентів I курсу

факультетів ФС, ВПІ

заочної форми навчання

Методичні вказівки з англійської мови для студентів І курсу факультетів ФС, ВПІ заочної форми навчання/ Уклад.: З.П. Овчаренко, Я.С. Грищенко. – К.: КПІ, 2009. – 58 с.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

для студентів І курсу

факультетів ФС, ВПІ

заочної форми навчання

Укладач: Овчаренко Зоя Петрівна

Грищенко Яна Сергіївна

З М І С Т

Unit 1. 7

Список використаної літератури. 58

Мета навчання англійської мови на заочному відділенні

Вимоги на заліках та екзаменах

Мовний матеріал

Лексичний мінімум. За повний курс навчання студент повинен мати словниковий запас у 500 загальновживаних слів, який є основою для розширення потенціального словникового запасу до 900 – 1000 лексичних одиниць.

Граматичний мінімум. У процесі навчання студент мусить засвоїти основні граматичні явища і структури характерні для наукових текстів англійською мовою, які подані в посібнику та ілюстративних таблицях.

Методичні вказівки

Pre-reading exercises

Reading

Read closely the text, translate it into Ukrainian and try to retell it:

EDUCATION IN GREAT BRITAIN

Text-based exercises

Grammar exercises

Accident, music, biscuit, question, coat, key, sugar, electricity

1. It wasn’t your fault. It was ….

2. Excuse me, but can I ask you …?

3. Listen! Can you hear …?

4. I couldn’t get into the house because I didn’t have ….

5. It’s very warm today. Why are you wearing …?

6. Do you take … in your coffee?

7. Are you hungry? Would you like … with your coffee?

8. Our lives would be very difficult without ….

Speech exercises

Pre-reading exercises

Reading

Read closely the text, translate it into Ukrainian and try to retell it:

Three Thousand Years of World Trade

Text-based exercises

Grammar exercises

Speech exercises

Pre-reading exercises

Reading

Read closely the text, translate it into Ukrainian and try to retell it:

COLOUR AND LIFE

Text-based exercises

Grammar exercises

Our teacher’s pen = the pen of our teacher

1. My father’s library.

2. The woman’s reaction

3. The ship’s crew.

4. The engineer’s drawings

5. the buyer’s confirmation.

6. The sellers’ claim.

7. The representative’s report.

8. The shipowners’ instructions.

Exercise IX. Put the verbs into the correct tense:

1. How long (you know) Anna?

2. She (stay) with our family for 20 years.

3. After her marriage we (not see) her for a long time.

4. I (visit) London a few months ago.

5. We (be) at Victoria in ten minutes.

6. It (be) ten years since I (leave) school.

7. Olga (finish) that exercise 5 minutes ago.

8. how long (you stay) in English.

Exercise X. Paraphrase the following sentences as in the model:

This is my coat – this is coat is mine.

1. This is our school.

2. This is my catalogue.

3. This is our order.

4. This is his number.

5. This is her letter.

6. This is their price-list.

Exercise XI. Translate into English:

1. Я навчаюсь у «КПІ» на 1 курсі.

2. у мене йде півгодини на те, щоб доїхати до Університету.

3. Але вчора у мене пішло 45 хвилин через затримку транспорту.

4. Коли я зайшов в аудиторію, всі студенти писали конспект.

5. Ви вже зробили покупки? Де виробили покупки?

6. Ви витратили багато грошей на продукти?

7. Він вже прийшов з інституту?

8. Де він був учора?

9. Вони збираються вечеряти.

10. Я щойно повернувся із відрядження і збираюся відвідувати своїх батьків.

Speech exercises

Unit Four

Grammar:1. Present, Past, Future Perfect Continuous

3. Auxiliary verb “to be”

4. Constructions: to be going to. there is/There are

Pre-reading exercises

Reading

Read closely the text, translate it into Ukrainian and try to retell it:

Ecology problem

Text-based exercises

Grammar exercises

You can drive, can’t you?

1. You haven’t been to Syria, … ?

2. He comes from Japan, … ?

4. It’s never too late, … ?

5. She broke your computer, … ?

7. There’s nobody in there, … ?

8. They’ve taken everything, … ?

9. They’ve asleep, … ?

Speech exercises

Unit Five

Grammar:1. Passive voice (Present, Past, Future)

2. Modals (can, may, must)

3. Auxiliary verb “to have”

4. Demonstrative Pronouns

Pre-reading exercises

Reading

Read closely the text, translate it into Ukrainian and try to retell it:

Shopping in London

Text-based exercises

Grammar exercises

Speech exercises

Pre-reading exercises

Reading

Read closely the text, translate it into Ukrainian and try to retell it:

Television in UKRAINE

Text-based exercises

Grammar exercises

Speech exercises

Pre-reading exercises

Reading

Read closely the text, translate it into Ukrainian and try to retell it:

Text-based exercises

Grammar exercises

Exercise V. Translate the following sentences. Be sure that you know the meaning of the following words:

Тo result in – закінчувати (приводити до чогось)

To result from — виходити з, виникати

Above, next to/ beside, opposite, below, over, near/close to, by

Speech exercises

Список використаної літератури

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Національний технічний університет України. Київський Політехнічний Інститут. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ.

Українська мова серед інших мов світу. Походження української мови.
У свiтi налiчується понад тисяч мов Бiльшiсть iз цих мов не мають своєї. Найближчою до української мови із східнослов янських мов є білоруська із південнослов янських сербохорватська із.

До практичного заняття на тему: Методичні вказівки з Української мови
УКРАЇНСЬКА МОВА. Методичні вказівки з Української мови. за професійним спрямуванням.

Методичні вказівки щодо підготовки студентів I курсу 1 семестру з спеціальностей економічного напрямку заочного відділення (групи Е, М, Ф) до тестування та заліку з предмету «Англійська мова»
Щоб отримати допуск до заліку з предмету Англійська мова студент має виконати тестові завдання продемонструвавши певні знання з граматики. Вміння та навички які має продемонструвати студент щоб скласти залік. I Усне мовлення.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ До практичних робіт з дисципліни «Основи охорони праці»
Міністерство освіти і науки молоді та спорту України. Природничо гуманітарний коледж. Закарпатського державного університету.

Основи теорії та методичні вказівки
Чернігівський державний інститут економіки і управління. Затверджено радою. Обліково економічного факультету.


Статьи по теме