Коротун Географія Рівненської Області скачать

Коротун Географія Рівненської Області скачать.rar
Закачек 1524
Средняя скорость 5999 Kb/s

Коротун Географія Рівненської Області скачать

Порівняно кращий екологічний стан, судячи з показників якості води, мають дві інші притоки Горині: р.Замчисько і Случ.

Виконаний аналіз змін інтегральних показників якості води сольового. трофо-сапробіологічного. і специфічного блоків в період з 1964 по 2000 рр. дає підстави розмістити головні річки Рівненщини в такій послідовності за якістю їх води (від кращої до гіршої): Случ, Замчисько, Іква, Стир, Горинь,Устя.

1. Коротун І.М., Коротун Л.К. Георгафія Рівненської області.-1996.- С.43-55, 202-210. 2. Романенко В.Д., Жукінський В.М., Оксіюк О.П., Яцик А.В., Чернявська А.П., Васенко О.Г., Верниченко Г.А., Лаврик В.І., Гриб Й.В. Методика екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями.-К., 1998.-28с.

Назва реферату: Порівняльна характеристика якості річкових вод в межах Рівненської області за інтегральними показниками
Розділ: Географія, Економічна географія
Опубліковано: 2007-11-01 13:12:37
Прочитано: 2496 раз

Основні публікації за темою дисертації

1. Коротун И.Н., Коротун С.И. Исследование низших рангов агроландшафтных систем в западном Полесье Украины // Агроландшафтные системы и их мониторинг: Матер. межд. конф. – К.: Наукова думка, 1993. – С.24-27.

2. Коротун І.М., Коротун С.І. До проблеми створення геоінформаційної системи області // Проблеми географії України: Матер. наук. конф. – Львів, 1994. — С.63-65.

3. Коротун С.І. До проблеми басейнового підходу при формуванні геоінформаційної системи області // Тези доповідей VII з’їзду УГТ. — К., 1995. — С.375-376.

4. Коротун С.І. До питання про еколого-економічний аналіз території // Матер. наук. конф. УІІВГ 1995 року. — Рівне: УІІВГ, 1995. — С.138-140.

5. Коротун С.І. Використання картографічних матеріалів при еколого-економічній оцінці басейнів річок в Західному Поліссі України // Матер. наук. конф. УІІВГ 1996 року, — Рівне: УІІВГ. 1996. – С.152-155.

6. Гончаров С.М., Коротун С.І. До питання обґрунтування необхідності реконструкції меліоративних систем // Дидактичне і комп’ютерне забезпечення екологічної освіти: Зб. тез допов. – Рівне, 1996. – С.42-43.

7. Коротун С.І. Статистичний аналіз ефективності меліорованих земель // Проблеми ринкової економіки України: Матеріали науково-практичної конференції. – Рівне: Вид-во УДАВГ, 1997. — С.15-18.

8. Гончаров С.М., Коротун С.І. До питання про використання геоморфологічних показників для оцінки стану гідромеліоративних систем // Проблеми ринкової економіки України: Матер. наук.-практ. конф. – Рівне: Вид-во УДАВГ, 1997. — С.45-47.

9. Коротун І.М., Коротун С.І., Година С.В. До проблеми геоморфологічного обґрунтування реконструкції осушувальних систем у Західному Поліссі України // Українська геоморфологія: стан і перспективи: Матер. міжнар. наук.-практ. конф. – Львів: Меркатор, 1997. – С.125-128.

10. Коротун С.І. Використання геоморфологічних показників при оцінці стану і роботи ГМС // Українська геоморфологія: стан і перспективи: Матер. міжнар. наук.-практ. конф. – Львів: Меркатор, 1997. – С.208-211.

11. Гончаров С.М., Коротун С.І. Гідромеліоративні системи: геоморфологічні показники // Водне господарство України. – К., 1997. – Спецвипуск. – С.29-33.

12. Коротун С.І. Зміна ґрунтового покриву під впливом гідротехнічних меліорацій на території Рівненської області // Конфер. меліорат. ґрунтознавства. – Рівне: РДТУ, 1998. – С.162-165.

13. Коротун С.І. До питання просторового еколого-економічного аналізу території Західного Полісся на прикладі Рівненської області // Экономика, общество, рынок: Научн. зап. Харьков. ХИУ, 1998. – Вып.3. – С.181-186.

14. Коротун С.І. Оцінка ефективності використання осушених земель у Західному Поліссі України з урахуванням природних умов // Регіональна політика України: наукові основи, методи, механізми: Зб. наук. праць. за матер. допов. міжнар. наук.-практ. конфер. – м.Львів, 21-23 травня 1998 р. – Львів, НАН України Ін-т регіональних досліджень, 1998. – Ч.ІІІ. – С.28-32.

15. Коротун С.І. Динаміка урожайності головних сільськогосподарських культур на меліорованих землях // Українське Полісся (вчора, сьогодні, завтра): Зб. наук. праць. – Луцьк: Світанок, 1998. – С.149-151.

16. Коротун С.І., Карпович Н.І. Комплексна оцінка економічного стану регіонів на основі багатовимірного статистичного аналізу. — Рівне: РДТУ, 2001. – С.89-92.

17. Коротун С.І. Теоретичні аспекти оптимізації водорегулювання осушувальних земель // Україна та глобальні процеси: географічний вимір: Зб. наук. праць. – Київ-Луцьк: Ред-вид. відд. „Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2000. – Т.3. – С.36-38.

18. Коротун С.І. Економічна ефективність гідротехнічних меліорацій // Історія української географії: Всеукраїнський науково-теоретичний часопис. — Тернопіль: Підручники і посібники, 2003. – Вип.1(7). – С.58-59.

19. Коротун С.І. Екологічна регламентація використання земельних та водних ресурсів у сільськогосподарському виробництві Рівненської області // Історія української географії: Всеукраїнський науково-теоретичний часопис. — Тернопіль: Підручники і посібники, 2003. – Вип.8 (2). – С.90-97.

20. Коротун С.І. Історія розвитку меліорацій на території Західного Полісся (на прикладі Рівненської області) // Історія української географії: Всеукраїнський науково-теоретичний часопис. — Тернопіль: Підручники і посібники, 2004. – Вип.1 (9). – С.45-51.

Коротун С.І. Еколого-географічна оцінка стану меліорованих земель регіону (на прикладі Рівненської області). — Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.11 — конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів. — Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, 2007.

Дисертація присвячена еколого-географічній оцінці стану меліорованих земель регіону. В роботі розглянуто питання теоретико-методологічних основ еколого-географічного аналізу території. Вперше для умов Західного Полісся (на прикладі Рівненської області) проведено комплексний аналіз меліорованих земель та оцінку ефективності осушувальних гідромеліорацій, здійснено аналіз історичного зрізу розвитку гідромеліорацій регіону; виявлено тенденції розвитку процесів деградації ґрунтів і змін природного режиму ґрунтових та поверхневих вод; обґрунтовано систему показників та здійснено оцінку ефективності гідромеліоративних робіт та ступеня їх впливу на водні ресурси; виявлено залежність між станом та інтенсивністю використання меліорованих земель й урожайністю основних сільськогосподарських культур. Обґрунтовано пропозиції з оптимізації стану меліорованих земель і підвищення ефективності їх використання. Запропонована схема комплексної оцінки еколого-географічного стану меліорованих земель регіону.

Ключові слова: меліоровані землі, комплексний аналіз, еколого-географічний аналіз, географічні інформаційні системи (ГІС), екологічна захищеність території.

Коротун С.И. Эколого-географическая оценка мелиорированных земель региона (на примере Ровенской области). — Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата географических наук по специальности 11.00.11 – конструктивная география и рациональное использование природных ресурсов. – Львовский национальный университет имени Ивана Франка, Львов, 2007.

В диссертации проведена эколого-географическая оценка состояния мелиорируемых земель региона. В работе рассмотрены вопросы теоретико-методологических основ эколого-географического анализа территории.

Впервые для условий Западного Полесья (на примере Ровенской области) проведен комплексный анализ мелиорируемых земель и оценка эффективности осушительных гидромелиораций, осуществлен анализ исторического среза развития гидромелиораций региона; обнаружены тенденции развития процессов деградации почв и изменений естественного режима грунтовых и поверхностных вод; обоснована система показателей и осуществлена оценка эффективности гидромелиоративных работ и степени их влияния на водные ресурсы; обнаружены зависимости между состоянием и интенсивностью использования мелиорируемых земель и урожайностью основных сельскохозяйственных культур.

При изучении пространственной структуры мелиораций ведущая роль должна принадлежать картографо-статистическому методу анализа территории, как объекта мелиорации. Разработанная система картографического обеспечения позволяет проанализировать структурные динамические изменения отдельных показателей эколого-экономической эффективности гидромелираций; определить направление развития и возможное состояние природопользования в процессе функционирования агроэкотехнических систем.

Осуществление комплексных мелиораций и соблюдение технологической дисциплины при проведении строительных и эксплуатационных работ способствует повышению качества земель, улучшению медико-гигиенической характеристики территории, обеспечивает динамическое равновесие в агроэкотехнических системах. В области имеются примеры переосушивания пойм рек и активизация эрозионных процессов, повторного заболачивания, деградация биоценозов, искусственного создания участков инфекционных заболеваний. В целом по области структура сельскохозяйственных угодий на мелиорируемых землях не отвечает рациональным пропорциям при которых сохраняются восстановительные функции природных систем.

Анализ территориальной особенности структуры сельскохозяйственных угодий на осушенных землях показывает, что с увеличением части пашни уменьшаются природовосстанавливающие функции агроландшафта. Рост производительности осушенных угодий отмечается при условии, когда часть пашни не превышает 15%, а косовицы составляют более 60%.

На основе проведенных теоретических исследования и практических расчетов можно внести следующие предложения:

— при проведении осушительных мелиораций потерю ценности естественно ресурсного потенциала целесообразно определять через изменение денежной оценки земли — основного средства производства в сельском хозяйстве;

— последующее развитие осушения должно осуществляться в направлении совершенствования технического уровня гидромелиоративных систем и эксплуатационных мероприятий на них, при этом должны действовать жесткие экономические санкции за негативное влияние на окружающую среду и несоблюдение природоохранных требований;

— одним из необходимых направлений рационального использования земельного фонда Полесья и природопользования в целом, есть ренатурализация мелиорируемых земель с целью возобновления и обогащения природных ресурсов, обеспечения и поддержания экологической стойкости естественных систем на разных иерархических уровнях, пополнения резервного фонда земель и территорий, которые охраняются.

Учитывая критическое состояние окружающей среды, необходимо предусмотреть комплекс организационно хозяйственных, технологических и агротехнических мероприятий, определить сроки и очередность их реализации. Объемы работ, их виды и последовательность должны определяться, исходя из объективного состояния земель, производительности земледелия, социального значения земельных ресурсов в экономическом развитии области, а также с учетом материально-технических и финансовых возможностей области и государства. В работе обоснованы предложения по оптимизации состояния мелиорируемых земель и повышения эффективности их использования. Предложена схема комплексной оценки эколого-географического состояния мелиорируемых земель региона.

Ключевые слова: мелиоративные земли, комплексный анализ, эколого-географический анализ, географические информационные системы (ГИС), экологическая защищенность территории.

Korotun S.I. Ecological-geographical mark of the melioration lands of the region (on the example of Rivne region). — Manuscript.

Thesis for competition of scientific degree of candidate of geographical sciences on speciality 11.00.11 — Constructive Geography and Wise Use of Natural Resources. – Ivan Franko National University of L’viv, L’viv, 2007.

Dissertation is devoted the ecological-geographical estimation of the state of reclamated lands of region. The questions of theoretical-methodological bases of ecological-geographical analysis of territory are considered in work. First for the terms of Western Polissya (on the example of the Rivne region) the complex analysis of reclamated lands is conducted that estimation of efficiency of land-reclamations, the analysis of historical cut of development of hydromelioration of region is carried out; found out progress of processes of degradation of soils and changes of the natural mode of the ground and superficial waters trends; the system of indexes is grounded and the estimation of efficiency of hydromelioration works and degree of their influence is carried out on water resources; found out dependences between the state and intensity of the use of melioration lands and productivity of basic agricultural cultures. Suggestions are grounded from optimization of the state of melioration lands and increase of efficiency of their use. The series of cards, necessary for the estimation of the ecological-geographical state of melioration lands of region are offered.

Key words: melioration lands, complex analysis, ecological-geographical analysis, Geographic Information System (GIS), ecological protected of territory.

Підписано до друку 28.09.2007 р. Формат 60х90/16.

Папір друкарський № 1. Гарнітура Times.

Друк різографічний. Ум. -друк. арк. 0,9.

Тираж 100 прим. Зам. № 679.

Національного університету водного господарства та природокористування

Головний корпус НУВГП

На базі закладу у той час функціонує кафедра гідрології та гідрогеології (з 1961 до 1963 р. завідувач к.т.н., доц. М.В. Лаликін), яка займалася створенням методик визначення розрахункових гідрологічних характеристик для меліоративного будівництва. Це свідчить про початок прикладних географічних досліджень у регіоні зумовлених вивчення території Полісся з метою проведення меліоративних робіт. На кафедрі у різні роки працюють відомі географи, напрацювання яких мали, як прикладне так і теоретичне значення. Серед яких к.г.н., доц. Я.І. Марусенка, к.г.н., доц. О.З. Ревера (відомий спеціаліст з дослідження річного стоку річок ) . Підручник «Гідрологічні та водогосподарські розраху нки”, 1973 р. (за авторством М.В. Лаликіна і О.З. Ревера) використовується в навчальному процесі до цього часу.

Яскравим представником і єдиним доктором географічних наук у Рівненському регіонального центрі на сьогодні є професор М.Д. Будз, відомий не лише в Україні, а й на теренах країн СНД. М.Д. Будз у 1965 р. отримує ступінь кандидата геол.-мін. наук. З 1976 до 1987 р. доц. М.Д. Будз завідує кафедрою гідрології та гідрогеології у вузі. Основним науковим напрямком роботи кафедри в цей час є вивчення впливу широкомасштабних меліорацій на поверхневий і підземний стік. Невпинно працюючи М. Будз у 90- роках знову очолює кафедру гідрології та гідрогеології; у 1995 р. отримує наукову ступінь доктора географічних наук. По даній тематиці щорічно друкуються десятки наукових праць. Професор Маркіян Будз є творчою людиною з великим науковим потенціалом, під керівництвом та консультуванням якого виросла не одна плеяда географів та молодих вчених. Лекції професора на сьогодні збирають великі аудиторії студентів. Ми можемо стверджувати про зародки наукової школи, яка досліджує географічні аспекти динаміки властивостей гідро- та літосфери. Адже провідними напрямками наукової діяльності залишаються: умови формування поверхневого і підземного стоку в умовах всебічного і інтенсивного антропогенного навантаження (Будз М.Д., Корбутяк М.В., Сливка П.Д., Будз О.П., Новосад Я.О.); геологічна будова та інженерно-геологічні умови Північно-Західного регіону України» (Будз М.Д., Мельничук В.Г., Новосад Я.О., Антонов О.Д.). Під керівництвом М. Будза забезпечувалися наземні зйомки водно-фізичних властивостей ґрунтів та гідрогеологічного режиму осушуваних земель під аерокосмічні зйомки, з метою розробки методики дешифрування аерокосмічної інформації. Відомим спеціалістом з вивчення впливу антропогенних факторів на поверхневий стік є к.г.н., доц. М.В. Корбутяк, з 1979 р. і до тепер він веде плідну наукову та викладацьку роботу в університеті водного господарства.

МЕГУ ім.акад.С.Дем’янчука

У 2001 р. в регіоні вперше розпочалася під готовка фахівців за спеціальністю ”Педагогіка і методика середньої освіти. Географія і біологія” на базі кафедри екології охорони навколишнього середовища Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука. У 2004 році засновано кафедру географії. Кафедра працює над науковою темою: „Географічна наука та освіта в контексті сталого розвитку України”. Коло наукових інтересів викладачів кафедри досить широке : процеси в урбанізованих ландшафтах та їх вплив на експлуатацію інженерних споруд (д.г.н., проф. Будз М.Д.); формування поверхневого і підземного стоку в умовах антропогенного навантаження, розробка нормативів гідрологічних розрахунків при проектуванні гідрологічних систем (професори Будз М.Д. та Корбутяк В.М.); екологічний стан еродованих ґрунтів Північно-Західного регіону України (д. с/г. н., проф. Мошинський В.С., к. с/г. н., доц. Олійник В.С. (учень Н.Б. Вернандер) ) ; ландшафтно-екологічні основи проведення рекреації та туризму в межах природоохоронних територій (к.г.н., доц. Романів, тема дисертації: ”Ландшафтно-рекреаційний потенціал національного природного парку ”Синевир”, 2008 р.,); медична географія та географія соціальних негараздів (к.г.н., доц. Романів О.Я. (”Медико-географічні основи здоров’я дитячого населення (на матеріалах Хмельницької області”, 2003)); потенціал конкурентоспроможності регіону (доц. Романів О.Я.); історія географії (к.г.н, доц. Яроменко О.В. (”Суспільно-географічні дослідження наукової школи академіка М.М. Паламарчука”, 2007)); топоніми як джерело географічних досліджень (доц. Яроменко О.В.); використання геоінформаційних технології в навчальному процесі підготовки фахівців-географів (к.т.н., доц. Бачишин Б.Д.). Результати роботи викладені у ряді праць : Будз М.Д. ”Короткий довідник з країнознавства”, 2000; С.І. Коротун, О.Я. Романів ”Дистанційний курс Регіональна економіка”2007; М.Д. Будз, А.С. Романів ” Геологія загальна та історична ”, 2009 та інші.


Статьи по теме